این منم آن نغمه ناجور

سرشک

جهت خالی نبودن عریضه عرض شود که :

به آب روشن می عارفی طهارت کرد              علی الصباح که میخانه را زیارت کرد

همینکه ساغر زرین خور نهان گردید              هلال عید بدور قدح اشارت کرد

خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد            به آب دیده و خون جگر طهارت کرد

امام خواجه که بودش سر نماز دراز                بخون دختر رز خرقه را قصارت کرد

دلم ز حلقه زلفش بجان خرید آشوب                 چه سود دید ندانم که این تجارت کرد

اگر امام جماعت طلب کند امروز                    خبر دهید که حافظ بمی طهارت کرد 

+ amir ; ٢:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٧/٢٠
comment نظرات ()

کجايی؟

حسن عاشق سمیه است و سمیه عاشق رضا.

رضا عاشق نیره است و نیره خاطرخواه بابک.

بابک مجنون فرزانه است و فرزانه پریشان حسن .

کجای کاری حسن ؟

+ amir ; ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٧/٦
comment نظرات ()