این منم آن نغمه ناجور

» ۱۳٩۳/٦/۱۱ :: هاه
» ۱۳٩٢/٥/۱٦ :: گلدان
» ۱۳٩٢/٤/۳٠ :: زیباییهای یک زندگی
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٥ :: تقدیم به ح دو چشم
» ۱۳٩۱/٤/٢٠ :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» ۱۳٩۱/٢/۱٧ :: با سلام بدوستان عزیزم.
» ۱۳٩٠/۱۱/٢۸ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» ۱۳٩٠/۸/٢۱ :: بیان این حقیقت که:
» ۱۳٩٠/٦/٢٦ :: چشم انداز روشن امّید
» ۱۳٩٠/٥/۱۸ :: شعبده شادی
» ۱۳٩٠/٤/۱٥ :: واقعه
» ۱۳٩٠/۳/٧ :: ۱۳٩٠/۳/٧
» ۱۳٩٠/٢/۳ :: چه شده؟
» ۱۳٩٠/۱/۱۳ :: چنگ
» ۱۳۸٩/۱۱/٥ :: صراط مستقیم
» ۱۳۸٩/٩/٢٧ :: ن
» ۱۳۸٩/٩/۱٩ :: زندگی
» ۱۳۸٩/۸/٥ :: گردش
» ۱۳۸٩/٧/٩ :: بالفعل و بالقوه
» ۱۳۸٩/٦/۱٠ :: حیات
» ۱۳۸٩/٥/۱٥ :: دارد میخوابد یا برعکس بیدار میشود.
» ۱۳۸٩/٤/٩ :: وفای بعهد
» ۱۳۸٩/٢/۱٦ :: منولوگ
» ۱۳۸٩/۱/٢٦ :: بیا بوست کنم
» ۱۳۸٩/۱/٥ :: الغرض!
» ۱۳۸۸/۱۱/۸ :: سیاه قلم مو
» ۱۳۸۸/۱٠/٥ :: زندگی
» ۱۳۸۸/۸/٧ :: ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد
» ۱۳۸۸/٦/٦ :: رای را
» ۱۳۸۸/۳/٩ :: رساله صد پند
» ۱۳۸٧/۱۱/٤ :: زیبائیها
» ۱۳۸٧/٩/۱٢ :: تنهایی
» ۱۳۸٧/٧/٢ :: اختلاف نظر
» ۱۳۸٧/٦/۱٢ :: رمضان ماه خداست
» ۱۳۸٧/٥/٢٧ :: کشمکش
» ۱۳۸٧/۳/۳۱ :: رقاص
» ۱۳۸٧/٢/٢٦ :: سراغ
» ۱۳۸٧/۱/۱٥ :: قلب
» ۱۳۸٦/۱٢/۱٦ :: جنوبی
» ۱۳۸٦/۱٢/٢ :: ای یار
» ۱۳۸٦/۱۱/٩ :: گوسفند بچگکان.
» ۱۳۸٦/۱٠/۱٦ :: همينجوری عشقی.
» ۱۳۸٦/٩/۱٧ :: لاکپشت
» ۱۳۸٦/۸/٢٧ :: کدام مرگ را ترجیح میدهید ؟
» ۱۳۸٦/۸/٢ :: مگس
» ۱۳۸٦/٧/٢٠ :: سرشک
» ۱۳۸٦/٧/٦ :: کجايی؟
» ۱۳۸٦/٦/٢۱ :: جبر
» ۱۳۸٦/٥/۳۱ :: زن-زمین-زایمان
» ۱۳۸٦/۱/۱٢ :: DJ امامزاده
» ۱۳۸٥/۱۱/٢٥ :: یک سوال ساده
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٥ :: تو بگو.
» ۱۳۸٥/٩/٢٢ :: کلاغ
» ۱۳۸٥/٩/٤ :: ۱۳۸٥/٩/٤
» ۱۳۸٥/۸/۱۸ :: قطار سریع السیر!
» ۱۳۸٥/۸/٦ :: فراموشی بزرگ
» ۱۳۸٥/٧/٢٧ :: چایی شیرین !
» ۱۳۸٥/٧/۱٦ :: ما دوزخیان جاویدیم . بی هیچ تخفیفی.
» ۱۳۸٥/٧/٤ :: ...
» ۱۳۸٥/٦/۱٧ :: بچسبون پشتش
» ۱۳۸٥/٦/٢ :: تو چه اسمی روش میگذاری؟
» ۱۳۸٥/٥/٢٤ :: باخت ، باخت
» ۱۳۸٥/٥/۱٩ :: خوردم بپیسی !
» ۱۳۸٥/٥/۱٢ :: تو چه اسمی روش میگذاری؟
» ۱۳۸٥/٤/۳۱ :: ۱۳۸٥/٤/۳۱
» ۱۳۸٥/٤/٢٤ :: ۱۳۸٥/٤/٢٤
» ۱۳۸٥/۱/٢٩ :: چرا میزنی؟
» ۱۳۸٤/۱٢/۱۸ :: «ملت ما ملت گريه است »
» ۱۳۸٤/۱٠/٢ :: عدم گردم عدم چون ارغنون
» ۱۳۸٤/۸/٢٠ :: یکسال بیش رفت که من لاف میزنم!
» ۱۳۸٤/٦/۱٠ :: وقاحت تا کجا؟
» ۱۳۸٤/٦/٧ :: دو فیلم با سه بلیط
» ۱۳۸٤/٥/٢٤ :: خر نامه
» ۱۳۸٤/٥/٢۱ :: خداکند که ...
» ۱۳۸٤/٤/۳٠ :: حکمت متعالیه اسلامی
» ۱۳۸٤/٤/٧ :: شنیدن کی بود مانند دیدن
» ۱۳۸٤/٤/٢ :: تحریم
» ۱۳۸٤/٤/٢ :: ما از اين داستان نتيجه ميگيريم که:
» ۱۳۸٤/۳/٢٢ :: باش تا صبح دولتت بدمد
» ۱۳۸٤/۳/٢۱ :: من هم دولت تعیین میکنم!
» ۱۳۸٤/٢/٢٧ :: هذيان
» ۱۳۸٤/٢/۱٦ :: چند نکته از دیدار رهبر معظم الشان با مردم
» ۱۳۸٤/٢/۱٠ :: اکبر گنجی
» ۱۳۸٤/٢/٢ :: انتخابات آزاد
» ۱۳۸٤/۱/٢٢ :: عجب خر تو خريه!
» ۱۳۸٤/۱/۱٩ :: هان!
» ۱۳۸۳/۱٢/٢٠ :: کوچ بنفشه ها
» ۱۳۸۳/۱٢/٩ :: چيز واقعي !
» ۱۳۸۳/۱۱/٢۸ :: از حماقتها و خیانتهای مداحان
» ۱۳۸۳/۱۱/٢۱ :: قسم به اسم آزادی
» ۱۳۸۳/۱۱/۱٧ :: عزیزم جای تو خالی
» ۱۳۸۳/۱۱/٩ :: دهه فجر
» ۱۳۸۳/۱۱/٢ :: خواب
» ۱۳۸۳/۱٠/٢٤ :: هر دم از اين باغ بري ميرسد!
» ۱۳۸۳/۱٠/٧ :: و اما رفراندوم.
» ۱۳۸۳/۱٠/۱ :: کس شعر
» ۱۳۸۳/٩/٢٦ :: ملا و نه روحاني !
» ۱۳۸۳/٩/٢٤ :: تولدم مبارک
» ۱۳۸۳/٩/۱٧ :: مومن و مسلمان
» ۱۳۸۳/٩/۱٠ :: چشمها را بايد شست
» ۱۳۸۳/٩/٢ :: بسيج يک غده سرطاني است.
» ۱۳۸۳/۸/٢۸ :: زرشک!
» ۱۳۸۳/۸/٢٦ :: ۱۳۸۳/۸/٢٦
» ۱۳۸۳/۸/٢۱ :: اجتهاد ما تعطيل است
» ۱۳۸۳/۸/۱٤ :: هر شب، شب قدر است اگر قدر بداني!
» ۱۳۸۳/۸/۱۳ :: آنچه امروز در دانشگاه علم و صنعت ايران گذشت
» ۱۳۸۳/۸/٦ :: زبان سمبليک قرآن
» ۱۳۸۳/٧/۳٠ :: ۱۳۸۳/٧/۳٠
» ۱۳۸۳/٧/٢۳ :: ۱۳۸۳/٧/٢۳
» ۱۳۸۳/٧/۱٩ :: ۱۳۸۳/٧/۱٩
» ۱۳۸۳/٧/۱۸ :: ۱۳۸۳/٧/۱۸