این منم آن نغمه ناجور

حکمت متعالیه اسلامی

آنچه در زیر می آید عینا از کتاب خصال شيخ صدوق آورده شده ، بدون شرح!
خصال شيخ صدوق ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، چاپ هفتم ، صفحه 278:

شانزده صنف از امت محمد(ص) خاندان او را دوست نداند و دشمن و کينه ورز آنها هستند _ مسلم بن خالد و جمعي از امام ششم(ع)روايت کرده اند که سيزده صنف از امت و در روايت تميم بن بهلول شانزده صنف از امت جدم محمد(ص)ما را دوست ندارند و مردم را بدوستی ما وا نمیدارند؟ دشمن ما میباشند و پیروی از ما نمیکنند و ما را وا میگذارند و مردم را از ما دور میکنند اینان بطور تحقیق دشمن ما هستند ، آتش دوزخ از آن آنهاست و عذاب سوزناک از آن آنهاست گوید عرض کردم آنها را برای ما بیان کن خدا تو را از شر آنها نگه دارد فرمود:
1-کسی که عضو زائدی در خلقت اوست کسی از مردم که در خلقتش عضو زائدیست نمیبینی جز آنکه دریافت میکنی با ما اظهار دشمنی میکند و دوست ما نیست.
2-کسی که در خلقتش نقصانی است ، در مردم هیچکس از خلق خدا که ناقص آفریده شده نمیبینی جز آنکه دریافت میکنی در دلش نسبت بما کینه ای دارد.
3-کسی که مادرزاد چشم راستش کور است هیچ آفریده ای از خدا را نمیبینی که با دیده راست از مادر کور زائیده شده باشد جز آنکه با ما در جنگست و با دشمنان ما همدست است.
4-مردان سیاه مو ؛ نمیبینی در خلق خدای عز و جل مردان سیاه مو که هر چه عمر آنها دراز میشود مویشان سپید نشود و ریشش چون پر زیر گلوی کلاغ سیاه باشد جز آنکه از ما روگردان است و در شمار دشمنان ماست.
5-مردان بسیار سیاه رنگ کسی از آنها را نمیبینی جز آنکه ما را سخت دشنام میدهد و دشمنان ما را مدح میکنند.
6-مردان کچل هیچ مردی را نبینی که کچلی دارد جز آنکه نسبت بما بدگو و بد زبان است و بر زیان ما سخن چینی میکند.
7-مردانیکه نگین سبز در دست میکنند و آنها بسیارند هیچکدام را نبینی جز آنکه برخورد کنند با ما بروئی و پشت کنند بروی دیگر و برای هلاک ما پی فرصت میگردند.
8-زنا زادگان هیچکدام را نبینی جز آنکه دشمن ما و کینه توز ما باشند.
9-مردان پیس بهیچکدام برخورد نمیکنی جز آنکه میبینی در کمین ما و شیعیان ما نشسته و در صدد است بگمان خود ما را گمراه کند و از راه حق بگرداند.
10-خوره داران که سنگ دوزخ باشند و در آن در آیند.
11-مابونها هیچکدام را نمیبینی جز آنکه بهجو ما سرود میخواند و مردم را بر ما میشوراند.
12-اهل شهری که سیستان نام دارد آنان با ما دشمنند و در اظهار دشمنی آنان بدترین خلقند عذابی که بر فرعون و هامان و قارون است بر آنها باد.
13-اهل شهری که ری نام دارد آنها دشمنان خدا و رسولخدا و خاندان اویند جنگ با خاندان پیغمبر(ص)را جهاد میپندارند و مال آنها را غنیمت میشمارند عذاب رسوا کننده در دنیا و آخرت از آنهاست و در آن پاینده هستند.
14-اهل شهری که موصل نام دارد آنان بدترین کسانند که بر روی زمینند.
15-اهل شهری که زوراء نام دارد و در آخر زمان ساخته میشود که بخون ما شفا میطلبند و بکینه و دشمنی ما تقرب میجویند در دشمنی با ما همداستانند جنگ با ما را واجب میدانند و کشتن ما را لازم میپندارند پسر جانم از اینان بر حذر باش ، در حذر باش دو تن اینگونه اشخاص با خانواده تو تنها نشوند جز آنکه قصد کشتن او را کنند ، لفظ این روایت از اول تا آخر از تمیم بن بهلول است.

+ amir ; ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٤/۳٠
comment نظرات ()