عزیزم جای تو خالی

سه شنبه هفته پیش با 11 نفر از رفقای قدیمی رفتیم مشهد و امروز صبح برگشتیم بتهران.در این 4 روز ثابت کردیم که انسان موجودیست که میتواند نخوابد . ما چند نفر از اول راهنمائی تا حالا با هم بودیم ؛ طبیعی بود که وقتی برای خوابیدن نمیماند.
در این سفر چیزهای تازه ای یاد گرفتم که بعدا بیشتر درباره اش مینویسم.33.gif

یک نکته :ابلهانه ترین کارها ،تلاش برای رساندن دست بضریح است.04.gif

/ 1 نظر / 6 بازدید
a.k

شاید هدف از این تلاش رسیدن به ضریح نباشدبلکه در راه قصه ديگری است.