ملا و نه روحاني !


اگر بپذيريم که هر کس عبا و عمامه بپوشد روحاني است  ، يعني پذيرفته ايم که ساير جماعت جسماني هستند . انسان با خواندن درس ملائي و پوشيدن عبا و عمامه ، ملا ميشود (و نه روحاني!). روحاني بودن ربطي بدرس و مشق و لباس ندارد.
همه ما هم روحاني هستيم و هم جسماني.
روحاني تلقي کردن ملايان ، بدعتي است که از مسيحيت وارد اسلام شد. در مسيحيت انسانها بدو دسته جسماني و روحاني تفکيک ميشوند ؛ کشيشها که روحاني اند ، واسطه بين خلق الله و خدايند ؛ يعني عوام الناس نميتوانند بي واسطه بخدا نزديک شوند(چراکه جسماني اند!).
حال اگر ما نيز آخوند ها را "روحاني" بناميم ، با اين انديشه خطا همرامي کرده ايم.
فراموش نکنيم که روحانيت افراد را ، از روي ظاهر نميتوان تشخيص داد.

يک پيشنهاد:از اين پس هر آخوندي را بدون هراس "ملا" خطاب کنيم ، تا گامي در اصلاح اين کجروي بر داشته باشيم.

غلط نکنم در کتاب "تشيع علوي و تشيع صفوي" دکتر شريعتي مطالب جالبي درباره تفاوت علماي ديني در اسلام و روحانيون در مسيحيت ميتوانيد پيدا کنيد.

/ 1 نظر / 6 بازدید
m.a

سلام. اينا رو حتی امام خمينی هم ميگفت که بدبختی ما در خيلی از موارد به خاطر وجود ملا نمايان است. اینا کسانی هستند که هم به اسلام و هم به کشور خيانت ميکنند. متاسفانه وجود دارند ديگه.