انتخابات آزاد

«انتخابات آزاد» این ترکیب بچیزی نمی انجامد جز لوث کردن واژه انتخابات و تهی کردن آن از معنا.وقتی صفت آزاد را بانتخابات نسبت میدهیم در واقع پذیرفته ایم که انتخابات غیر آزاد نیز میتواند وجود داشته باشد ؛ حال آنکه آزادی در ذات انتخابات است و آنچه انتخابات غیر آزاد است اصلا انتخابات نیست.
انتخابات باید حائز شرایطی باشد ، و اگر هر کدام از شرائط را نداشت ، انتخابات محقق نشده است.اگر من در مراسمی که بدروغ نام انتخابات بر آن نهاده اندشرکت کنم ، آنگاه من نیز همردیف تصدیق کنندگان این دروغم و بخود و دیگران ستم کرده ام .
بهمین دلیل است که من هم در انتخابات شرکت نمیکنم.

/ 0 نظر / 8 بازدید