ابراهيم شو


معمولا انديشه هايي در ذهن انسان وجود دارد كه براي او حكم بت را دارد ، آنها را ميپرستد و نسبت به آنها تعصب ميورزد و حاضر نيست احتمال باطل بودن انها را بدهد.
اگر انسان اينگونه باقي بماند توانايي رسيدن به حقيقت را از خود گرفته است.
اولين گام براي رسيدن به حقيقت شكستن اين بتهاست.
و اولين گام براي شكستن اين بتها ، كنار گذاشتن تعصب است.
تعصب هيچ فايده اي ندارد و سراسر زيان است . تعصب مانند پرده اي واقعيت را از چشمان ما ميپوشاند . اگر انديشه اي درست باشد در برابر تهاجم ديگر انديشه ها درستي آن به اثبات ميرسد ، و اگر نادرست باشد نادرستي آن بر ما آشكار ميشود  .
يك پيشنهاد :

 از امروز نسبت به همه چيز بي تعصب باشيد و نترسيد از اينكه شايد به باورهاي شما بي احترامي شود . به جدي ترين اعتقاداتي كه جرات غلط پنداشتن آنرا نداريد ، نزديك شويد و با آنها شوخي كنيد .

/ 0 نظر / 4 بازدید