زرشک!

موسسه جغرافيايي نشنال ژئوگرافي  يکي از معتبرترين موسساتي است که در زمينه جغرافياي بومي و جهاني فعاليت مينمايد.
اين موسسه طي اقدامي در آخرين اطلس منتشره خود نادانسته يا به قصد خليج هميشه فارس را خليج عربي ناميده است.(زرشک!)
براي اعتراض به اين اقدام به وبلاگ بوف کور برو و نامه اعتراض آميزي که در آن وبلاگ قرار دارد امضا کن.

http://www.boofekoor.persianblog.ir

/ 2 نظر / 15 بازدید
malihe

چه کار می شه کرد !!!

امير

ميشه اعتراض کرد!!!